Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia pobytu občanov

Evidencia pobytu občanov sa riadi zákonom č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Trvalý pobyt (§ 3)– občan je povinný pri hlásení predložiť:
- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 

  rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
- platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti, alebo vlastník, všetci spoluvlastníci tento súhlas podpíšu pred zamestnancom ohlasovne. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prechodný pobyt (§ 8):
- občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt.
Prechodný pobyt občana je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá ďalej, občan je povinný hlásiť tento znova.

Pobyt v zahraničí (§ 9):
Občan obce, ktorý má trvalý pobyt na území obce a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Prvý občiansky preukaz:
K vybaveniu treba predložiť:
- rodný list dieťaťa

Potvrdenie o trvalom pobyte:
Žiadateľ predkladá:
- platný doklad totožnosti ( občiansky preukaz, alebo platný pas)
- správny poplatok