Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestne dane a poplatky

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. VZN Obce Kobeliarovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrovany.

Obec Kobeliarovo je správca týchto miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie
e/ daň za nevýherné hracie prístroje.
f/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok).

Daň z nehnuteľností
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívacie nehnuteľnosti. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň za psa
Chovateľ psa je povinný psa prihlásiť v kancelárií Obecného úradu do 30 dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlasovaní je potrebné vyplniť predpísané tlačivá. Chovateľ psa je povinný sa preukázať očkovacím preukazom psa /pes musí byť očkovaný proti besnote/. Registračnou známkou je potrebné označiť psa. Pri odhlásení psa z evidencie je chovateľ povinný vrátiť známku. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN Obce Kobeliarovo č.6/6/2007 o chove, vodení a držaní psov na území obce Kobeliarovo.

Daň za užívanie verejného priestranstva
Za verejné priestranstvo v obci Kobeliarovo sa považujú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce Kobeliarovo.
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla.


Daňovník (fyzická a právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo) oznámi vznik a zánik daňovej povinnosti bezprostredne pred začatím užívania verejného priestranstva na obecnom úrade miestne príslušného správcu dane, kde túto daň aj zaplatí. 


Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto nevydávajú peňažnú výhru a sú v priestoroch prístupných verejnosti – elektronické prístroje na počítačové hry a iné zábavné hry /šípky/.


Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok)
Daňovník oznámi vznik a zánik daňovej povinnosti bezprostredne pred začatím resp. ukončením poplatkovej povinnosti na obecnom úrade miestne príslušného správcu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde tento poplatok aj zaplatí. 


Ak poplatník obci preukáže na základe hodnoverných podkladov, /čestné prehlásenie/
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, alebo
b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní,
obec odpustí poplatníkovi poplatok za toto obdobie.

Ak poplatník nevyprodukuje odo dňa vývozu komunálneho odpadu žiadny odpad je povinný písomne, na výzvu správcu miestneho poplatku, hodnoverne preukázať akým spôsobom

komunálny odpad zlikvidoval. Nepredloženie hodnoverného písomného vyhlásenia o likvidácii komunálneho odpadu je považované za porušenie tohto VZN.

 

O zníženie poplatku o 50% môžu požiadať

-          študenti vysokých škôl, stredných škôl, ktorí sú ubytovaní v školských internátoch a dochádzajúci do miesta trvalého alebo prechodného  pobytu raz týždenne.

Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého alebo prechodného pobytu je- potvrdenie o návšteve školy, ktorý je potrebné predkladať každý kalendárny rok.