Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie obecného zastupiteľstva

V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú:
* stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
* stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov obce,
* stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života obce.
V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
* vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
* predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a prostredníctvom zástupcu starostu informovať komisiu o výsledkoch riešenia.
V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
* kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva,
* kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
* dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci do užívania, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
* dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia v obci.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
Obecné zastupiteľstvo podľa potreby môže komisie konštituovať, rozčleňovať, zlučovať, resp. zrušiť.

Organizačná štruktúra komisií:
a) Predseda komisie:
* riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich, spoločne so sekretárom komisie pripravuje program schôdze komisie,
* zostavuje spolu so sekretárom komisie plán činnosti na určité časové obdobie a po posúdení v komisii ho predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva,
* organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
* zastupuje komisiu navonok,
* podpisuje spolu so sekretárom uznesenia komisie.
b/ Sekretár komisie:
* spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti a zabezpečuje prípravu programu schôdze,
* vedie dokumentáciu o činnosti,
* zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie,
* plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia.
c) Ostatní členovia komisie:
* komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej pôsobnosti.