Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mikroregión

Mikroregión Dobšiná

CHARAKTERISTIKA

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná (ďalej združenie) má v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. právnu formu – občianskeho združenia. Registrácia stanov združenia bola vykonaná dňa 27.8.1996 na Ministerstve vnútra SR. Mikroregionálne združenie bolo založené z podnetu mesta Dobšiná a obcí Dedinky, Stratená, Rejdová, Vyšná Slaná a Vlachova.

Členmi združenia sú právnické a fyzické osoby (mesto a obce, podnikatelia). Pôsobnosť združenia je vymedzená katastrálnym územím obcí Dedinky, Stratená, Mlynky, Telgárt, Rejdová, Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar a mesta Dobšiná.

Združenie je členom Vidieckeho parlamentu na Slovensku a Regionálnej rozvojovej agentúry Rožňava. Sídlo združenia je v budove Mestského úradu v Dobšinej. Združenie užíva bezplatne kancelárske priestory a kancelársku techniku mesta Dobšiná. Administratívne práce vykonávajú pracovníci Mestského úradu Dobšiná.

CIELE

Základným cieľom existencie a činnosti združenia je všestranná podpora rozvoja vnútorného cestovného ruchu na území mikroregiónu Dobšiná, neustále zvyšovanie jeho profesionálnej úrovne a prestíže s dôrazom na zachovávanie a zveľaďovanie prírodných a krajinných hodnôt nachádzajúcich sa na území mikroregiónu a právne zastupovanie a ochrana záujmov členov združenia v súvislosti s ich činnosťou pri napĺňaní cieľa združenia.

Združenie svoj základný cieľ napĺňa najmä:

  • aktívnym pôsobením na všestranný rozvoj cestovného ruchu v mikroregióne
  • všestrannou starostlivosťou o zachovávanie a potrebné zveľaďovanie prírodných a krajinných hodnôt nachádzajúcich sa na území mikroregiónu a ich faktickou ochranou,
  • organizovaním rôznych podujatí a foriem využívania hodnôt a zariadení na území regiónu v záujme rozvoja aktívneho vnútorného cestovného ruchu
  • všestrannou podporou a propagovaním úrovne vnútorného cestovného ruchu v mikroregióne, sústavnou ochranou jeho dobrého mena a v súlade s platným právnym poriadkom potieraním nekalej súťaže pri poskytovaní služieb na úseku cestovného ruchu v mikroregióne inými subjektami,
  • aktívnou súčinnosťou s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy a záujmovými ochranárskymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a krajiny na území mikroregiónu,
  • nadväzovaním a aktívnym udržiavaním vzťahov so všetkými subjektami, ktoré prejavia záujem alebo zainteresujú sa na aktívnom rozvoji cestovného ruchu v mikroregióne,
  • zhromažďovaním, spracovaním a poskytovaním informácií o možnostiach, stave a úrovni cestovného ruchu v mikroregióne,
  • zastupovaním a presadzovaním odôvodnených záujmov svojich členov pri ich činnosti vyvíjanej v súlade s cieľmi združenia, v odôvodnených prípadoch v rámci tejto činnosti združenie svojim členom poskytuje primeranú právnu pomoc a na základe ich splnomocnenia ich právne zastupuje,
  • iniciovaním potrebných opatrení, príp. legislatívnych úprav vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy, ak sa tieto majú bezprostredne dotýkať rozvoja cestovného ruchu a ochrany životného prostredia a krajiny na území mikroregiónu.

Odkaz na webstránku mikroregiónu:

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná