Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich chránenom pásme

Dátum: 23.03.2022
Autor: Obec Kobeliarovo
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich chránenom pásme

v územnom obvode okresu Rožňava dňom 23.03.2022 o 7:00 hod.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Rožňave  v súlade  s § 4 písm. b)                        a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.   o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                   č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

v územnom obvode okresu Rožňava

 

od  23.03.2022 od. 0700  hod.  do odvolania.

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.                     o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečiť zákaz spaľovania horľavých látok na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Rožňave

pplk. Ing. Martin Kaprál  v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.