Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie: Miestna občianska a preventívna služba

SÚBOR
Dátum: 24.07.2023
Autor: Obec Kobeliarovo
Výberové konanie: Miestna občianska a preventívna služba

Obec Kobeliarovo vyhlasuje výberové konanie
na 4 pracovné miesta v miestnej občianskej a preventívnej službe

Obec Kobeliarovo vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na 4 pracovné miesta v miestnej občianskej a preventívnej službe na pracovnú pozíciu: člen MOaPS

 

 

Miesto výkonu práce: Obec Kobeliarovo

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 01. 09. 2023

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu určitú do ukončenia projektu s kódom výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+, predpokladané trvanie projektu 30 mesiacov

 

Informácie o pracovnom mieste:

1. Náplň práce:

 • poskytuje asistenčné služby a informuje obyvateľov o ochrane zdravia a zdravotnej prevencii,
 • kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách;
 • monitoruje a dohliada nad ochranou verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci s príslušnými subjektmi;
 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez komunikácie a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 • kontroluje školskú dochádzku a preventívne pôsobí na elimináciu vzniku a prehlbovania záškoláctva a iných negatívnych javov;
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže bez prítomnosti rodičov;
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom a je nápomocný hliadke Policajného zboru SR;
 • dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci Kobeliarovo;
 • podporuje senzibilizáciu verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov;
 • upozorňuje a monitoruje správne nakladanie s odpadom (kontrola zberných nádob) a upozorňovanie na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK;
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok a podieľa sa pri zabezpečovaní odstraňovania nelegálnych skládok s oprávneným a zodpovedným subjektom;
 • vykonáva ďalšie činnosti v zmysle Zoznamu oprávnených aktivít v rámci výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ podľa potreby.

 

2. Kvalifikačné predpoklady a minimálne požiadavky na pozíciu člena MOaPS sú:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie (povinná školská dochádzka) v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní;
 • vek minimálne 18 rokov;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • bezúhonnosť – budúci zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin a akýkoľvek zločin v zmysle trestného zákona č. 300/2005 Z. z.;
 • dobrý zdravotný stav;
 • prirodzená autorita v miestnej komunite a znalosť pomerov miestnej rómskej komunity.

 

3. Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom,
 3. údaje potrebné pre výpis z registra trestov v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, štátne občianstvo; ďalej meno, priezvisko a rodné priezvisko matky a otca;
 4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – vysvedčenie preukazujúce ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky, kópia, resp. potvrdenie školy o ukončení povinnej školskej dochádzky;
 5. doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pozície MOaPS od obvodného lekára;
 6. iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne);
 7. uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval;
 8. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.8.2023 o 16:00 hod.

v priestoroch obecného úradu Kobeliarovo, Kobeliarovo 78, PSČ 049 23.

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne v kancelárii sekretariátu OcÚ Kobeliarovo, alebo zaslať poštou na adresu:

Obec Kobeliarovo

Kobeliarovo 78

049 23 Nižná Slaná

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie: MOaPS - NEOTVÁRAŤ“.

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.8.2023 do 13:00 hod.

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania!

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie;
 • žiadne evidované nedoplatky na poplatkoch za komunálny odpad za rok 2022;
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie;
 • práca s PC – minimálne základná úroveň;
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike súvisiacej s pracovnou náplňou;
 • oprávnenie na vedenie motorového vozidla B;
 • trvalý pobyt v obci Kobeliarovo.

 

 

Upozornenie:

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

V Kobeliarove, dňa 24. 07. 2023.

 

PaedDr. Janka Regrutová
starostka obce Kobeliarovo

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VÝBEROVÉ KONANIE - MOaPS Veľkosť: 747 kB Formát: pdf Dátum: 24.7.2023
Súhlas so spracovaním osobných údajov Veľkosť: 38.1 kB Formát: docx Dátum: 3.8.2023
Čestné vyhlásenie uchádzača Veľkosť: 35.9 kB Formát: docx Dátum: 3.8.2023
Údaje pre výpis z RT Veľkosť: 38.2 kB Formát: docx Dátum: 3.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.