Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie výberového konania

Dátum: 05.06.2024
Autor: Obec Kobeliarovo
Vyhlásenie výberového konania

riaditeľ/ka Materskej školy Kobeliarovo

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky
Materskej školy Kobeliarovo
Obec Kobeliarovo podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje
V Ý B E R O V É K O N A N I E
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Kobeliarovo
s predpokladaným nástupom do funkcie od 25.08.2024


Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického
zamestnanca § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch osobitné kvalifikačné predpoklady:


• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo
v podkategórii pedagogického zamestnanca (§10), získanie vyžadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom
študijnom programe (§11 a §12)
• bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)
• zdravotná spôsobilosť, (§16 ),
• ovládanie štátneho jazyka (§17)
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 596/2003 Z. z.)
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
• asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
• aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, fotokópie ďalších dokladov
preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) na výkon práce učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• Údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované údaje:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť o výpis z registra trestov týka,
- dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, štát narodenia, adresa trvalého pobytu,
- štátne občianstvo,
- druh a číslo dokladu totožnosti,
- pohlavie,
- meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o   ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Doplňujúce informácie pre uchádzačov
• osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Rozsah spracovania je na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon 138/2019 Z.z.


Termín a miesto podania žiadosti
• termín ukončenia prijímania prihlášok: 01.07.2024 do 14.00 hod., obálku označte heslom „Výberové konanie – Materská škola Kobeliarovo – NEOTVÁRAŤ."
• písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou na adresu Obec Kobeliarovo, Kobeliarovo 78, 049 23 Nižná Slaná.


Termín a miesto výberového konania
písomne oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kobeliarovo, 05.06.2024

 

                                                                                                               PaedDr. Janka Regrutová

                                                                                                               Starostka obce