Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podávanie daňového priznania - miestne dane do 31. 01. 2024

SÚBOR
Dátum: 15.12.2023
Autor: Obec Kobeliarovo
Podávanie daňového priznania - miestne dane do 31. 01. 2024

prosím venujte pozornosť nasledovnému oznamu

Vážení občania,

pripomíname Vám povinnosti ohľadom podávania daňových priznaní pri vzniku, zániku daňovej povinnosti:

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Ak 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na splnenie povinnosti je najbližší pracovný deň. 

UPOZORNENIE! V ďalších zdaňovacích obdobiach  daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Praktická rada:
Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 25. 8. 2023, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2024, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2024 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza) na predpísanom tlačive - tvorí prílohu tohto oznamu.

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
  • Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Daň za psa

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa. 

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?

Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u vás (daňovníka) vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate. 

V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Čo sa týka zániku daňovej povinnosti pri dani za psa Vám pripomíname a zdôrazňujeme, že je potrebné dodržať 30 dňovú lehotu na podanie čiastkového daňového priznania ohľadom zániku daňovej povinnosti, resp. dodržanie lehoty na podanie daňového priznania do 31. 01. V prípade úhynu psa v priebehu roka, je potrebné riešiť to okamžite (do 30 dní). V prípade nahlásenia úhynu v priebehu roka po uplynutí 30 dní Vám obec vyrubí pomernú časť dane za psa.

Zdôrazňujeme, že obec nemôže akceptovať, keď si občan nesplnil svoju povinnosť nepodal čiastkové daňové priznanie, nenahlásil obci úhyn psa, nepodal odvolanie na vydané rozhodnutie a prinesie doklad o úhyne psa z pred 1 roka!! V takomto prípade je občan povinný uhradiť vyrubenú daň za psa + podať čiastkové daňové priznanie ohľadom zániku daňovej povinnosti za psa. V prípade, že občan tento poplatok neuhradí ani po doručenej výzve na úhradu bude zaradený medzi neplatičov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2023-10-16-123206-Priznanie_komplet_tlacivo Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 15.12.2023