Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

01/2021: Vyhotovenie projektovej dokumentácie – Vyhotovenie miestnych komunikácií a ich rekonštrukci

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Obec Kobeliarovo ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO v súlade s § 57 ods. 2 ZVO ruší verejné obstarávanie č. 01/2021: Vyhotovenie projektovej dokumentácie – Vyhotovenie miestnych komunikácií a ich rekonštrukcia v obci Kobeliarovo.

Podľa § 57 ods 2 ZVO:

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.“

Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými je najmä nesúhlas obecného zastupiteľstva s vyčlenením sumy na projektovú dokumentáciu vyššej ako 5 000,00 EUR s DPH a prehodnotenie investičných plánov a zámerov obce, do ktorých nebol po zvážení obecným zastupiteľstvom obce Kobeliarovo zahrnutý a nebol určený ako jedna z priorít rozvoja obce pre rok 2022. Obec nedisponuje dostatočnými prostriedkami zo svojho rozpočtu, aby si mohla dovoliť financovať takto nákladný projekt i projektovú dokumentáciu. Obecné zastupiteľstvo obce Kobeliarovo tento krok odôvodňuje hospodárnym a efektívnym nakladaním s verejnými financiami, nesúhlasí s realizáciou projektu a preto nie je nutné pristúpiť ani k realizácii projektovej dokumentácie pre projekt v najbližšom kalendárnom roku.

Obec Kobeliarovo preto verejné obstarávanie v zmysle § 57 ods. 2 ZVO z dôvodu hodného osobitného zreteľa ruší.

 

V Kobeliarove dňa 18. 01. 2022.

PaedDr. Janka Regrutová

starostka obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
01.2021 Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk - Čestné vyhlásenie uchádzača (formulár) Veľkosť: 183.7 kB Formát: docx Dátum: 21.12.2021
01.2021 Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk - Cenová ponuka (formulár) Veľkosť: 183.7 kB Formát: docx Dátum: 21.12.2021
01.2021 Výzva na predkladanie ponúk Veľkosť: 603.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
01.2021 Príloha č. 1 k Výzve na predklananie ponúk - Špecifikácia Veľkosť: 1.21 MB Formát: pdf Dátum: 21.12.2021
01.2021 Oznámenie o predĺžení lehoty na predloženie ponúk Veľkosť: 645.8 kB Formát: pdf Dátum: 30.12.2021
01.2021 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Veľkosť: 736.1 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2022