Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matrika

Matričným úradom pre obec Kobeliarovo je MATRIKA v Rožňave.

Adresa matričného úradu:

Matričný úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 

POTREBNÉ DOKLADY

k zápisu  novorodeniatka

1.      dieťa narodené v platnom manželstve

-          preukaz totožnosti /občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad/ rodičov

-          sobášny list

2.      dieťa narodené slobodnej matke

-          preukaz totožnosti /občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad/

3.      dieťa narodené rozvedenej matke

-          právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

-          preukaz totožnosti / občiansky preukaz, prípadne cestovný pas/

4.      dieťa narodené vdove

-          úmrtný list zosnulého manžela

-          preukaz totožnosti / občiansky preukaz, prípadne cestovný pas/

RADA NA ZÁVER : Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 1,50 €

 

MATRIKA ÚMRTIA

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť

-          listy o prehliadke  mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom

-          občiansky preukaz zomrelého

-          občiansky preukaz manžela/ky/ zomrelého

-          rodný list zomrelého

-          sobášny list zomrelého

 

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list /môže vybaviť:

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci , súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

 

Za vyhotovenie matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti 1,50€

 

MATRIKA SOBÁŠOV

 

Civilný sobáš medzi občanmi SR

Civilný sobáš sa uzatvára na matrike v prítomnosti matrikára a dvoch svedkov. Civilný sobáš je krátky, zvyčajne trvá 15-20 minút. Matrikár prednesie stručný prejav o manželstve, každý zo snúbencov vysloví súhlas s uzavretím manželstva. Dvojica si vymení prstene a dá si prvý manželský bozk. Potom nevesta a ženích podpíšu zápisnicu o uzavretí manželstva, po nich sa podpíšu svedkovia a matrikár. Ak si dvojica želá, môžu mať pripravený aj prípitok. Tým sa civilný sobáš končí.
 

Civilný sobáš s cudzincom na území SR

Čo budete potrebovať, ak sa vydávate za cudzinca alebo sa idete oženiť s cudzinkou na Slovensku.

Čo potrebuje snúbenec-cudzinec

Na matrike(radnici) v mieste bydliska si musí cudzinec vyžiadať doklad o spôsobilosti uzatvoriť manželstvo v zahraničí. Doklad sa vydáva pre sobáš s konkrétnou osobou, takže bude potrebovať snúbencove/snúbenicine údaje (rodné číslo, bydlisko, číslo pasu) a platí len na určité obdobie, takže pozor, aby ste to neprešvihli.

Ďalej bude potrebovať (úradne preložený) rodný list, ktorý matrika nevráti, takže by bolo dobré mať jeden v zásobe.

Ďalej pas a ak je rozvedený, aj rozsudok o rozvode. Ak matrika akceptuje iba originál, vyžiadajte si jeho vrátenie.

Čo potrebuje snúbenec-Slovák

Slovenský snúbenec bude potrebovať iba občiansky preukaz a rodný list.

Čo potrebujete obaja

Na matrike (kam  podľa trvalého bydliska patrí slovenský snúbenec) treba vyplniť žiadosť o uzatvorenie manželstva a zaplatiť poplatok za sobáš s cudzincom. Všetky doklady s povolením o uzatvorenie manželstva treba odniesť na matriku, kde sa bude obrad konať. Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

 

Civilný sobáš štátneho občana SR v cudzine

Štátny občan, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine potrebuje nasledovné doklady:

 1. rodný list
 2. osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ktoré vydáva príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého alebo posledného trvalého pobytu štátneho občana SR. Jeho platnosť je 6 mesiacov odo dňa vydania. Ak sa štátny občan SR trvale zdržuje v cudzine, vydáva mu osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine zastupiteľský úrad SR
 3. vdovec (vdova) predkladá úmrtný list manželky (manžela)
 4. rozvedený(á) musí predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo jeho vyhlásenie za neplatné
 5. platný občiansky preukaz, ktorý obsahuje zároveň aj doklad o štátnom občianstve, bydlisku a rodnom čísle.

Manželstvo štátneho občana SR, ktorý uzavrel manželstvo v cudzine sa zapisuje do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe predloženého sobášneho listu zo štátu, v ktorom bolo manželstvo uzavreté, v prípade potreby opatreného príslušnými overeniami, preloženého do slovenčiny súdnym tlmočníkom, sa na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu slovenského občana spíše „Zápis o uzavretí manželstva“ a zašle do osobitnej matriky. Až po zápise do knihy manželstiev a vystavení sobášneho listu osobitnou matrikou je takýto doklad platnou verejnou listinou na území SR.

Po uzavretí manželstva môže žena užívať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania, ak sa hlási k inej, ako slovenskej národnosti, čo si uvedie v žiadosti o uzavretie manželstva a už prvý výpis z matriky bude v tomto tvare. Ďalšou zákonnou možnosťou je, že žena po uzavretí manželstva písomne požiada matričný úrad, pred ktorým uzavrela manželstvo o zápis do matriky a vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania.